Zoek & Boek

ALGEMENE VOORWAARDEN ROOMPOT VAKANTIES

1. Definities
2. Inhoud, duur en afloop van de overeenkomst
3. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
4. Reserveringen/kortingen/betalingen
5. Prijs(wijzigingen)
6. Wijziging of Aanvulling van de overeenkomst
7. Aankomst en vertrek
8. De accommodatie, het park en de faciliteiten
9. Regels ten aanzien van de Accommodatie/Parkreglement /Reglement Groepen en/of specifieke gevallen
10. Wet- en regelgeving
11. Huisdieren
12. Aansprakelijkheid
13. Privacy
14. Waarborgsom en verrekening
15. Overige bepalingen
16. Nakomingsgarantie
Bijlage 1

1. Definities

 • Accommodatie: Hieronder dient te worden verstaan: kampeerplaats, privé-sanitair en/of Vakantieverblijf.
 • Administratiekosten: Kosten die samenhangen met de reservering (reserveringskosten, voorkeurstoeslag, wijzigingskosten e.d.).
 • Alleen reizende jongeren: personen die de leeftijd van 21 jaar nog niet bereikt hebben en reizen zonder hun ouders en/of verzorgers dan wel andere begeleiders die ouder zijn dan 21 jaar.
 • Annulering: De schriftelijke beëindiging door de Recreant van de overeenkomst, vóór de ingangsdatum van het verblijf.
 • Bewakingspersoneel: het (ingehuurde) personeel dat voor en namens de Ondernemer de handhaving verzorgt van rust en regels.
 • Care-arrangement: De huur van Accommodatie met een zorgarrangement.
 • Derde: iedere andere persoon, niet zijnde de Recreant en/of zijn Mederecreant(en).
 • Faciliteiten: Alle voorzieningen binnen of buiten de parken waarvan op basis van de overeenkomst gebruik kan worden gemaakt
 • Gasten: Alle personen die vallen onder het begrip Recreant en Mederecreant en gebruik maken van de Accommodatie en/of de voorzieningen van de parken evenals bezoekers van het park.
 • Geschillencommissie: Geschillencommissie Recreatie te ’s-Gravenhage, samengesteld door ANWB/Consumentenbond/RECRON.
 • Gezin: Een gezelschap van ouder(s) met thuiswonende kinderen.
 • Groep: Alle gezelschappen niet zijnde een gezin en/of elke gelijktijdige reservering van meer dan 6 Accommodaties.
 • Huurprijs: De overeengekomen prijs tussen de Ondernemer en Recreant voor de huur van het object.
 • Informatie: schriftelijk of elektronisch aangereikte gegevens over het gebruik van de Accommodatie en/of het kampeermiddel, de voorzieningen en de regels betreffende het verblijf:
 • Kampeermiddel: tent, vouwkampeerwagen, kampeerauto, toercaravan e.d.
 • Kosten: alle kosten voor de Ondernemer die samenhangen met de uitoefening van het recreatiebedrijf.
 • Mederecreant: de mede op de overeenkomst aangegeven perso(o)n(en) of bij gebreke van vermelding van dezen, de met de Recreant meereizende personen.
 • Ondernemer: het bedrijf, de instelling of vereniging die de Accommodatie aan de recreant ter beschikking stelt en tevens de gebruiker is van deze Algemene voorwaarden en het per park geldende Parkreglement. Het gaat hierbij om de als zodanig aangegeven Roompot parken, campings en kampeerressorts. Voor de zgn. Reisbureau parken wordt slechts een boekingsservice verricht; deze parken hanteren hun eigen contractuele voorwaarden.
 • Overeengekomen prijs: de vergoeding die betaald wordt voor het gebruik van de Accommodatie; hierbij dient aan de hand van een prijslijst vermeld te worden wat niet in de prijs inbegrepen is.
 • Parkreglement: Het reglement dat voor een park is opgesteld en waarin aanvullende regels zijn opgenomen die per park kunnen verschillen.
 • Plaats: Elke bij de overeenkomst nader aan te geven plaatsingsmogelijkheid voor een Kampeermiddel.
 • Recreant: degene die met de Ondernemer de overeenkomst betreffende de Accommodatie aangaat.
 • Reglement Groepen en/of specifieke gevallen: het reglement dat de Ondernemer hanteert voor Groepen en andere specifieke gevallen ter voorkoming van schade en overlast.
 • Reissom: Huurkosten en overige kosten.
 • Toeristische plaats: een plaats die beschikbaar is voor een kampeermiddel voor een periode van ten hoogste 3 maanden.
 • Totaalprijs: Het totaal verschuldigde bedrag dat betrekking heeft op de gesloten overeenkomst tussen de Ondernemer en Recreant exclusief de waarborgsom.
 • Uitbreiding: Een eenvoudige aanvulling op de bestaande overeenkomst zoals het bestellen van een extra lakenpakket of het aanmelden van een extra deelnemer.
 • Vakantieverblijf: Alle verblijven die zijn ingericht en bedoeld voor recreatieve doeleinden (bijv. tent, bungalow, zomerhuisje, (sta)caravans, hotelkamers etc.).
 • Waarborgsom: Een bedrag dat vóór aanvang van of tijdens het verblijf in rekening wordt gebracht als voorschot op eventuele schade die tijdens het verblijf door (toedoen van) de Gast wordt veroorzaakt. Ook eventueel verbeurde contractuele boetes kunnen met de Waarborgsom worden verrekend.
 • Wijziging: Een verandering van de overeenkomst zoals o.a. het wijzigen van de huurperiode of de aard van de Accommodatie.

2. Inhoud, duur en afloop van de overeenkomst

De Ondernemer stelt voor recreatieve doeleinden, dus niet voor permanente bewoning, aan de Recreant de overeengekomen Accommodatie voor de overeengekomen periode ter beschikking; laatstgenoemde krijgt daarmee het recht om deze Accommodatie van het overeengekomen type en voor de aangegeven personen te gebruiken. In het geval de Accommodatie een Toeristische plaats is, mag de Recreant op de overeengekomen plaats één kampeermiddel van het overeengekomen type plaatsen.

De Ondernemer is verplicht de schriftelijke informatie op basis waarvan de overeenkomst mede wordt gesloten vooraf aan de Recreant te verstrekken. De Ondernemer maakt wijzigingen hierin steeds tijdig schriftelijk aan de Recreant bekend

Indien de informatie ingrijpend afwijkt ten opzichte van de informatie, zoals die verstrekt is bij het aangaan van de overeenkomst, heeft de Recreant het recht de overeenkomst zonder kosten te annuleren.

De Recreant heeft de verplichting de overeenkomst en de regels in de bijbehorende informatie na te leven. Hij draagt er zorg voor, dat de Mederecreanten(en) en/of derden die hem bezoeken en/of bij het verblijven de overeenkomst en de regels in de bijbehorende informatie naleven.

De Ondernemer gaat ervan uit dat de Recreant met instemming van zijn eventuele partner deze overeenkomst aangaat.

De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen periode, zonder dat daartoe opzegging is vereist.

3. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringen en overeenkomsten die worden gesloten tussen de Ondernemer en de Recreant terzake van de verhuur van Accommodatie niet zijnde seizoensplaatsen of vaste plaatsen. Daaronder vallen in ieder geval, maar niet uitsluitend, het verblijf in het park en het gebruik van de Accommodatie en alle Faciliteiten, tenzij daarvoor specifieke afwijkende regels gelden.

De Ondernemer is als lid van Recron verplicht de Recronvoorwaarden te hanteren. In deze Algemene voorwaarden zijn de Recronvoorwaarden terzake van Vakantieverblijven en Kamperen, dan wel de strekking daarvan, opgenomen, aangevuld met een aantal eigen voorwaarden.

De Algemene Voorwaarden zijn te vinden op de website van Roompot (www.roompot.nl).

Naast deze Algemene voorwaarden zijn eveneens de aanvullende regels van het betreffende Parkreglement van toepassing op de overeenkomst alsmede het Reglement Groepen en/of specifieke gevallen. Beide Reglementen maken onderdeel uit van deze Algemene Voorwaarden en dienen als zodanig als één geheel te worden gezien. Ook de ter plaatse per park geldende aanvullende regels dienen door de Gasten te worden nageleefd.

Het Reglement Groepen en/of specifieke gevallen is als bijlage 1 aan deze Algemene voorwaarden gehecht.

Alle reglementen zijn op elk park beschikbaar en worden op verzoek aan de Recreant toegezonden. Deze Reglementen zijn tevens te vinden op de website van de Ondernemer (www.roompot.nl).

Alle Gasten zijn gebonden aan de Algemene Voorwaarden, het Parkreglement en –indien van toepassing- het Reglement Groepen en/of specifieke gevallen alsmede de per park geldende aanvullende regels. Zij dienen de hierin opgenomen voorschriften en regels strikt na te leven en aanwijzingen van het personeel van de Ondernemer in welke vorm en in welk verband dan ook op te volgen.

De Recreant dient ervoor te zorgen dat alle met hem meereizende personen en zijn Gasten kennis nemen van al deze voorwaarden en regels en staat in voor naleving daarvan.

de Ondernemer behoudt zich het recht voor tussentijds wijzigingen aan te brengen in de Algemene Voorwaarden en/of de Reglementen.

De Ondernemer wijst alle andere voorwaarden waarnaar de (Mede)Recreant (of een Gast) verwijst of die door de (Mede)Recreant (of een Gast) worden gebruikt van de hand.

Ingeval van een overeenkomst inzake een Care-arrangement geldt dat voor het gedeelte dat ziet op de ingehuurde zorg/care de zorgverlener (en dus niet de Ondernemer) de wederpartij is van de (Mede)Recreant.

Ingeval van een overeenkomst met een van de Reisbureau parken geldt dat voor het geboekte arrangement het Reisbureau park (en dus niet de Ondernemer) de wederpartij is van de (Mede)Recreant.

4. Reserveringen/kortingen/betalingen

Reservering

Reserveringen kunnen uitsluitend gemaakt worden door personen die ouder zijn dan 21 jaar (de Recreant). De Ondernemer is gerechtigd om te allen tijde een afschrift van het identiteitsbewijs van een Gast te verlangen. Het verkeerd opgeven van namen en/of adres en/of andere belangrijke gegevens kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst en tot verwijdering van het park onverminderd het recht van de Ondernemer op betaling van de Totaalprijs.

De Ondernemer behoudt zich het recht voor om te allen tijde en zonder opgaaf van reden een reservering te weigeren.

De Recreant heeft de mogelijkheid om tijdens het boekingsproces een weer- en/of annuleerverzekering af te sluiten. De premie van deze verzekering kan per park verschillen. Voor Duitsland kan enkel de annuleringsverzekering worden afgesloten. Een weer en/of annuleerverzekering kunt u afsluiten tot 10 dagen na reservering. Bij lastminute boekingen kan dit tot het moment van aankomst mits de boeking korter dan 10 dagen geleden is gemaakt.

Op verzoek kan de bevestiging van een reservering per post plaatsvinden.

Indien de Recreant van mening is dat de bevestiging onjuistheden bevat, dient dit uiterlijk binnen 10 dagen na datum van de bevestiging en vóór aanvang van het verblijf schriftelijk aan de Ondernemer kenbaar te worden gemaakt. Na het verstrijken van deze periode kan op beweerde onjuistheden geen beroep meer worden gedaan en wordt de bevestiging als correct beschouwd.

Indien de Recreant binnen 14 dagen na reservering geen schriftelijke bevestiging heeft ontvangen, dient hij onverwijld contact op te nemen met de boekingscentrale van de Ondernemer bij gebreke waarvan geen beroep op de reservering kan worden gedaan. Pas wanneer de reservering door de Ondernemer is bevestigd, komt de overeenkomst tussen partijen tot stand.

(Aanreis)informatie ontvangt de Recreant ca. 10 dagen voor aankomst per post of e-mail. Bij boekingen binnen 5 dagen vóór aankomst, wordt deze informatie aan de receptie overhandigd.

Voor het reserveren van de Accommodatie brengt de Ondernemer administratiekosten in rekening waaronder een eventuele voorkeurstoeslag. De hoogte van deze kosten wordt vooraf bekend gemaakt door de Ondernemer.

Groepen

a. Voorafgaand aan een reservering ten behoeve van een Groep dient te allen tijde contact te worden opgenomen met het hoofd van de boekingscentrale. Deze kan beslissen dat de betreffende Groep (in een bepaalde periode of Accommodatie) niet ontvangen kan worden, bij welke beslissing o.a. de aard, het doel en de omvang van de Groep een rol kunnen spelen.

b. In geval van Alleen reizende jongeren dient de Recreant bij aanmelding te allen tijde uit eigener beweging te melden dat het gaat om een Groep Alleen reizende jongeren. Alleen reizende jongeren worden uitsluitend toegelaten tot een beperkt aantal Accommodaties en/of parken.j. De aanmelding van een Groep dient schriftelijk te worden vastgelegd. De Recreant die boekt terwijl alle Mederecreanten jonger zijn dan 21 jaar, dient te allen tijde de groep te vergezellen. Zodra wordt vastgesteld dat deze Recreant niet is gearriveerd of eerder is vertrokken, om welke reden dan ook, dan wordt de Groep beschouwd als “Alleenreizende jongeren” en zal deze als zodanig behandeld worden conform deze Algemene voorwaarden en het in deze voorwaarden bedoelde Reglement Groepen en/of specifieke gevallen.

c. Indien een Groep niet voorafgaand aan de reservering is aangemeld of anderszins niet voldoet aan de aan een Groep gestelde voorwaarden, behoudt de Ondernemer zich het recht voor om een arriverende Groep te weigeren zonder restitutie van de Totaalprijs. Dit geldt onverkort wanneer dit pas blijkt als het verblijf al een aanvang heeft genomen.

d. De Ondernemer voert een aanvullend beleid ten aanzien van Groepen en/of specifieke gevallen ter voorkoming van schade of overlast. Dit beleid is vastgelegd in het Reglement Groepen en/of specifieke gevallen (bijlage 1). Dit Reglement maakt deel uit van deze algemene voorwaarden en is daarmee onverkort van toepassing op de overeenkomst. Onderdelen van dit Reglement zijn onder meer het betalen van een extra Waarborgsom (bij aankomst in het Park), het bedingen van een contractuele boete en het opgeven van de namen van alle leden van de Groep. De Ondernemer kan in voorkomende gevallen beslissen om af te wijken van dit beleid en daarbij nadere voorwaarden stellen.

Kortingen

e. Eventuele korting dient direct bij reservering gemeld te worden. Verrekening of restitutie is daarna niet meer mogelijk.

f. Op arrangementen zijn kortingsregelingen niet van toepassing, tenzij expliciet anders is vermeld.

g. Arrangementen of kortingsregelingen zijn uitsluitend van toepassing op een beperkt aantal Accommodaties.

h. Combinaties van kortingen zijn uitgesloten tenzij expliciet anders vermeld.

Bijboekingen

i. Bijgeboekte horecacheques worden op de VakantieCard geplaatst. Hiermee kunt u elk gewenst bedrag besteden totdat u het totale saldo heeft bereikt. De VakantieCard wordt voorafgaand van uw vakantie naar u toegestuurd. Eventueel kunt u het restsaldo, dat op de VakantieCard blijft staan, meenemen naar uw volgende Roompot Vakantie. Dit horecategoed is 5 jaar geldig naar uitgiftedatum. Registratie van de uitgiftedatum kunt u terugvinden in de mijnroompot.nl.

Wanneer u op één van de volgende parken horecacheques heeft bijgeboekt, ontvangt u deze echter in coupures van € 12,50: Bayernpark Grafenau, Marinapark Volendam en Zeeland Village. Hier worden de bijgeboekte horecacheques tijdens de incheck op het park overhandigd en kunnen uitsluitend in de horecagelegenheden van Roompot Campings, Kampeerresorts en Parken besteed worden. De horecacheque is 5 jaar geldig naar uitgiftedatum. Op de horecacheques wordt geen contant geld teruggegeven en resterende cheques kunnen niet worden geretourneerd.

Annulering

j. Bij annulering betaalt de Recreant een vergoeding aan de Ondernemer. Deze bedraagt:

 • bij annulering meer dan drie maanden voor de ingangsdatum, 15% van de huurprijs + 100% administratiekosten;
 • bij annulering binnen drie tot twee maanden voor de ingangsdatum, 50% van de huurprijs + 100% administratiekosten;
 • bij annulering binnen twee tot één maand voor de ingangsdatum, 75% van de huurprijs + 100% administratiekosten;
 • bij annulering binnen één maand voor de ingangsdatum, 90% van de huurprijs + 100% administratiekosten;
 • bij annulering op de dag van de ingangsdatum, 100% van de huurprijs + 100% administratiekosten.

k. De vergoeding zal naar evenredigheid gerestitueerd worden, na aftrek van administratiekosten, indien de Accommodatie door een derde op voordracht van de Recreant en met schriftelijke instemming van de Ondernemer wordt gereserveerd voor dezelfde periode of een gedeelte daarvan en de Totaalprijs, te vermeerderen met de waarborgsom, van deze derde door de Ondernemer is ontvangen.

Betaling

l. De Recreant dient de betalingen in euro's te verrichten, tenzij anders is overeengekomen, met inachtneming van de afgesproken termijnen.

m. 50% van de reissom dient voldaan te zijn binnen 15 dagen na reservering.

Het restant van de Totaalprijs vermeerderd met de waarborgsom dient uiterlijk 8 weken vóór de dag van aankomst voldaan te zijn.

De tijdens het verblijf gemaakte kosten dienen vóór vertrek te zijn afgerekend.

n. Bij reserveringen binnen 8 weken vóór de dag van aankomst dient het gehele factuurbedrag onmiddellijk te worden voldaan.

o. Bedragen die bij aankomst in het park nog niet op de rekening van de Ondernemer zijn bijgeschreven, dienen ter plaatse alsnog te worden voldaan.

p. Indien langer dan zes weken voor de aankomstdatum een Toeristische plaats is geboekt en de Recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning, zijn betalingsverplichting binnen een termijn van twee weken na de schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk nakomt, heeft de Ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, onverminderd het recht van de Ondernemer op volledige betaling van de overeengekomen prijs;

q. Indien zes weken of korter voor de aankomstdatum een Toeristische plaats is geboekt en de Recreant niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, is de overeenkomst van rechtswege geëindigd, waarbij de Recreant overeenkomstig artikel 4 onder p (annulering) van deze Algemene Voorwaarden een vergoeding verschuldigd is aan de Ondernemer. De Ondernemer dient vooraf aan de Recreant mede te delen wat de gevolgen zijn van niet tijdige betaling.

r. Indien de Recreant die een Vakantieverblijf heeft gehuurd, ondanks voorgaande schriftelijke aanmaning zijn betalingsverplichting binnen een termijn van twee weken na de schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk nakomt, heeft de Ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, onverminderd het recht van de Ondernemer op volledige betaling van de overeengekomen prijs.

3. Indien de Ondernemer op de dag van aankomst niet in het bezit is van het totaal verschuldigde bedrag, is hij gerechtigd de Recreant de toegang tot het terrein te ontzeggen, onverminderd het recht van de Ondernemer op volledige betaling van de Overeengekomen prijs.

4. De door de Ondernemer in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten, na ingebrekestelling, komen ten laste van de Recreant. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, zal na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het nog openstaande bedrag in rekening worden gebracht.

5. Prijs(wijzigingen)

De (Totaal)prijs wordt overeengekomen op basis van de op dat moment geldende tarieven, welke door de Ondernemer zijn vastgesteld.

Indien na vaststelling van de prijs, door een lastenverzwaring aan de zijde van de Ondernemer, extra kosten ontstaan als gevolg van een verhoging van lasten en/of heffingen die direct op de Accommodatie, het Kampeermiddel of de (Mede)Recreant betrekking hebben, dan kunnen deze aan de Recreant worden doorberekend, ook na het sluiten van de overeenkomst.

Alle in het magazine of op de website opgegeven prijzen zijn in euro’s en inclusief het geldende B.T.W.-tarief. De huurprijzen zijn exclusief toeristenbelasting, overige heffingen en/of belastingen, (Administratie)kosten en overige (al dan niet van overheidswege opgelegde) toeslagen tenzij expliciet anders aangegeven. De omvang en verschuldigdheid van locale heffingen zijn afhankelijk van de plaats waar het park is gelegen.

De huurprijs of het kampeergeld voor parken met een (overdekt) zwembad of zwemparadijs is in veel gevallen inclusief de toegang tot deze faciliteit. In het magazine en de website van Roompot wordt per park vermeld welke faciliteiten wel in de prijs begrepen zijn en welke niet.

6. Wijziging of Aanvulling van de overeenkomst

Indien de Recreant na het sluiten van de overeenkomst nog Wijzigingen in de overeenkomst wenst aan te brengen, staat het de Ondernemer vrij om te bepalen of en in hoeverre Wijzigingen zullen worden geaccepteerd.

Indien de Ondernemer bereid is een Wijziging te accepteren is deze gerechtigd daarvoor wijzigingskosten in rekening te brengen tot een maximum van € 25,00 per Wijziging. Deze wijzigingskosten worden niet in rekening gebracht in geval van een bijboeking, uitbreiding of wijziging naar een duurdere periode of duurdere Accommodatie.

Bij wijziging naar een goedkopere periode of goedkopere Accommodatie blijft de oorspronkelijke Totaalprijs verschuldigd.

Wijziging van de Accommodatie is slechts mogelijk binnen de Roompot parken en voor zover dat mogelijk is op basis van beschikbaarheid en met inachtneming van deze Algemene voorwaarden.

Een aanvulling op een al gemaakte overeenkomst is, voor zover die niet tevens een Wijziging inhoudt, in principe mogelijk, vanzelfsprekend met inachtneming van deze Algemene voorwaarden. Aan het door de Ondernemer vastleggen van deze aanvulling zijn geen extra kosten verbonden. Wel gelden de gebruikelijke kosten die gemoeid zijn met de Aanvulling zelf zoals bijvoorbeeld de huurkosten van een (extra) lakenpakket of kindermeubilair.

Verlenging van de verblijfsduur is in principe mogelijk op basis van beschikbaarheid. De Ondernemer is te allen tijde gerechtigd om een verzoek om verlenging af te wijzen.

Wijzigingen en aanvullingen kunnen worden aangemeld op dezelfde wijze als waarop kan worden gereserveerd. Verwezen wordt naar het bepaalde onder artikel 3.

Ingeval de Ondernemer door overmacht niet in staat is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk na te komen, zal de Ondernemer aan de Recreant een wijzigingsvoorstel voorleggen. Dit wijzigingsvoorstel mag worden afgewezen. Het wijzigingsvoorstel wordt geacht te zijn geaccepteerd door de Recreant als dit voorstel niet binnen 14 dagen na dagtekening daarvan, schriftelijk door de Recreant is afgewezen. De Ondernemer zal niet gehouden zijn tot vergoeding van enige schade.

7. Aankomst en vertrek

Aankomst

De Accommodatie is op aanreisdatum beschikbaar vanaf 16.00 uur. Uit de aanreisinformatie blijkt tot hoe laat aanreizen nog mogelijk is. Per park kunnen afwijkende tijden gelden.

Indien de Recreant verwacht later te komen, geeft hij dit tijdig door aan de betreffende receptie.

Indien de Recreant binnen 24 uur na de overeengekomen datum zonder nadere kennisgeving niet is gearriveerd, wordt dit beschouwd als een Annulering.

a. Algemeen geldt dat de (Mede)Recreant de Accommodatie op de vertrekdatum vóór 10.00 uur verlaten dient te hebben. Per park en ten aanzien van kampeerplaatsen kunnen afwijkende tijden gelden hetgeen per park kenbaar zal worden gemaakt.

b. Indien de Recreant voortijdig vertrekt, is de volledige prijs voor de overeengekomen tariefperiode verschuldigd.

Tussentijdse beëindiging door de Ondernemer en ontruiming bij een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad

c. De Ondernemer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen:

Indien de Recreant, Mederecreant(en) en/of Derde(n) de verplichtingen uit de overeenkomst, de Algemene voorwaarden en reglementen, de bijbehorende informatie en/of de overheidsvoorschriften en/of de aanwijzingen van het (bewakings)personeel van of namens de Ondernemer, ondanks (eventuele) voorafgaande (schriftelijke) waarschuwing, niet of niet behoorlijk naleeft of naleven en wel in zodanige mate dat, naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid, van de Ondernemer niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet;

 • Indien de (Mede)Recreant/Gast, ondanks voorafgaande (schriftelijke) waarschuwing, overlast aan de Ondernemer en/of Mederecreanten en/of Gasten bezorgt, of de goede sfeer op, of in de directe omgeving van het terrein bederft;
 • Indien de (Mede)Recreant/Gast, ondanks voorafgaande (schriftelijke) waarschuwing, door gebruik van de Accommodatie in strijd met de bestemming van het terrein handelt.
 • Indien het kampeermiddel van de (Mede)Recreant/Gast niet aan de algemeen erkende veiligheidsnormen voldoet.
 • Indien naar het oordeel van de Ondernemer het risico aanwezig is dat de Ondernemer schade zal lijden als de overeenkomst wordt voortgezet.

d. Indien de Ondernemer tussentijdse opzegging en ontruiming wenst, moet hij dit de Recreant bij persoonlijk overhandigde brief laten weten. In die brief moet de Recreant worden gewezen op de mogelijkheid het geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie en op de termijn, zoals omschreven in artikel 15 van deze Algemene Voorwaarden, die daarbij in acht genomen moet worden. De (schriftelijke) waarschuwing kan in dringende gevallen achterwege worden gelaten.

e. Na opzegging dient de Recreant ervoor te zorgen dat de Accommodatie wordt verlaten onder medeneming van persoonlijke eigendommen en het terrein ten spoedigste wordt verlaten, doch uiterlijk binnen de aangegeven tijd. De regels voor het in goede staat achterlaten van de Accommodatie, gelden onverkort.

f. De Recreant blijft in beginsel gehouden de Totaalprijs te betalen.

g. In het geval de Accommodatie een Toeristische plaats is en de Recreant nalaat zijn plaats te ontruimen, is de Ondernemer gerechtigd de plaats te ontruimen onder de volgende voorwaarden.

h. Na een schriftelijke sommatie en met inachtneming van een termijn van zeven dagen, ingaande op de dag van ontvangst, mag de Ondernemer op kosten van de Recreant de plaats ontruimen, onverminderd het bepaalde in lid g en h. Eventuele stallingkosten, voor zover redelijk, zijn voor rekening van de Recreant.

i. De Recreant is in dat geval verplicht de schade van de Ondernemer te vergoeden, welke schade in ieder geval wordt gevormd door gederfde inkomsten omdat de plaats niet aan een ander ter beschikking kon worden gesteld en voorts de eventuele schadevergoeding die de Ondernemer aan een andere Recreant moet betalen omdat de door deze Recreant gehuurde Toeristische plaats niet beschikbaar was door de niet-ontruiming van de plaats door de Recreant.

j. Het gestelde onder k en l geldt onverkort in het geval de Recreant de Toeristische plaats op de laatste dag van de overeengekomen huurperiode niet leeg en volledig opgeruimd heeft opgeleverd.

8. De accommodatie, het park en de faciliteiten

Algemeen

Aan het object-, kamer- of plaatsnummer vermeld op de reservering/bevestiging kunnen enkel rechten worden ontleend wanneer hiervoor de in de reservering/bevestiging genoemde voorkeurstoeslag is betaald. De Ondernemer behoudt zich het recht voor een voorkeursverzoek niet te honoreren.

Bij onverhoopt niet beschikbaar zijn van het object-, kamer- of plaatsnummer vermeld op het reserveringsbewijs, zal een passend alternatief worden aangeboden.

De artist-impressions/foto’s © op de website en in het magazine geven een zo getrouw mogelijk beeld van de werkelijkheid. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend

De Ondernemer behoudt zich het recht voor om kampeeraanbiedingen op een door de Ondernemer vastgesteld veld te plaatsen. Deze plaatsen zijn ten tijde van de aanbieding niet beschikbaar voor reserveringen van losse nachten.

Het is niet toegestaan partytenten te plaatsen op kampeerplaatsen en bij verhuur verblijven zonder toestemming van de parkmanager of bewaking.

Drones zijn niet toegestaan zonder toestemming van de parkmanager of bewaking.

Gebruik

(Gehuurde) Accommodaties zullen nimmer als hoofdverblijf mogen worden bewoond. Gasten dienen altijd elders een vaste woonplaats te hebben. Het niet hebben van een vaste woonplaats valt onder de verantwoordelijkheid van de Gast en kan de Ondernemer nimmer worden tegengeworpen.

Het is verboden de (gehuurde) Accommodatie te gebruiken anders dan voor het (recreatieve) doel waarvoor het is bestemd.

Het is verboden de (gehuurde) Accommodatie in gebruik te geven aan derden, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Ondernemer. Aan deze toestemming kan de Ondernemer voorwaarden verbinden die eveneens schriftelijk worden vastgelegd.

Het is verboden de Accommodatie te gebruiken met meer personen dan waarvoor deze is ingericht. In afwijking daarvan worden in sommige parken in daartoe geschikte vakantieverblijven 1 of 2 kinderen t/m 3 jaar toegestaan boven het maximum aantal personen. De Accommodatie is daar niet standaard op ingericht. Aanmelden bij reservering is vereist. De Ondernemer zal dan aangeven of het verblijf van een extra kind t/m 3 jaar is toegestaan.

Huur van kindermeubilair is in principe mogelijk. Niet elke Accommodatie is echter geschikt voor plaatsing van (extra) kindermeubilair. Aanmelden bij reservering is vereist.

Schoonmaak/onderhoud

De Accommodatie wordt schoon geleverd aan de (Mede)Recreant. De Accommodatie dient bij het einde van het verblijf weer te worden achtergelaten conform de voorwaarden zoals vermeld op de infokaart of op de schoonmaakwegwijzer in de serviceset in de Accommodatie dan wel conform op andere wijze aan de (Mede)Recreant verstrekte informatie.

Indien de Accommodatie in de visie van de (Mede)Recreant bij aanvang van het verblijf niet correct of compleet is geleverd, dient de (Mede)Recreant dit onmiddellijk doch uiterlijk binnen twee uur na aankomst te melden bij de receptie van het park. Indien een dergelijke melding niet –tijdig- plaatsvindt, kan geen beroep meer worden gedaan op een beweerd gebrek inzake de Accommodatie.

De Ondernemer is verplicht het recreatieterrein en de centrale voorzieningen in een goede staat van onderhoud te houden.

Een Gast is verplicht de Accommodatie en de directe omgeving (gedurende de looptijd van de overeenkomst) in dezelfde staat van onderhoud te houden als waarin de Gast het heeft ontvangen of betreden.

Het is de Recreant, Mederecreant(en) en/of Derde(n) niet toegestaan op het terrein te graven, bomen te kappen, struiken te snoeien, antennes te plaatsen, omheiningen of afscheidingen aan te brengen, dan wel bouwwerken of andere voorzieningen, van welke aard dan ook bij, op, onder (in geval van kampeermiddelen) of om de Accommodatie te plaatsen of enig andere activiteit van een dergelijke aard uit te voeren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Ondernemer.

De Recreant blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het verplaatsbaar houden van het kampeermiddel

De Ondernemer behoudt zich het recht voor bij niet juist gebruik en/of het niet correct achterlaten van de Accommodatie aanvullende (schoonmaak)kosten aan de (Mede)Recreant in rekening te brengen.

Indien sprake is van een eindschoonmaak door de Ondernemer (bij boeking met huisdieren en in sommige parken verplicht), geldt dat hierin in ieder geval niet is inbegrepen de afwas, het verzamelen van het beddengoed en handdoeken en het deponeren van het afval in de afvalcontainer. Deze werkzaamheden dienen door de Recreant te worden uitgevoerd.

De Ondernemer behoudt zich het recht voor om vanaf 08.00 uur (schoonmaak)werkzaamheden rond de Accommodatie te (laten) verrichten.

Het is mogelijk dat tijdens het verblijf (onderhouds)werkzaamheden in het park of aan de Accommodatie worden uitgevoerd, zonder dat dit zal kunnen leiden tot een recht op enige vergoeding terzake daarvan. De Ondernemer zal overlast zoveel mogelijk vermijden dan wel beperken.

De Ondernemer heeft altijd het recht de verhuurde vakantieverblijven te betreden voor inspectie en/of om onderhoudswerkzaamheden te (doen) verrichten, zonder dat de (Mede)Recreant recht krijgt op gehele of gedeeltelijke restitutie van de betaalde of nog te betalen (huur) sommen. Tevens heeft de Ondernemer het recht gebouwen en installaties voor onderhoudswerkzaamheden tijdelijk buiten bedrijf te stellen, zonder dat de Gast daarvoor recht krijgt op gehele of gedeeltelijke restitutie van betaalde of nog te betalen (huur) sommen.

Plaatsen extra kampeermiddelen

Het is verboden om in de nabijheid van een Vakantieverblijf een Kampeermiddel te plaatsen. Kampeermiddelen zijn uitsluitend toegestaan op een daartoe aangewezen kampeerplaats en eerst nadat daartoe een reservering heeft plaatsgevonden.

Meerdere Kampeermiddelen op één kampeerplaats (kunnen) worden toegestaan afhankelijk van de Accommodatie, de afmetingen van de Kampeermiddelen en/of het park. De Ondernemer behoudt zich het recht voor per Kampeermiddel extra kosten in rekening te brengen.

Faciliteiten en inrichting terrein

Niet alle parkfaciliteiten en horecagelegenheden zijn het gehele jaar geopend. De Ondernemer behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de opzet en openingstijden van de Faciliteiten in en buiten de parken.

I.v.m. vorst worden in de winterperiode (november- maart) de watertappunten en afwaskeukens/sanitairunits op alle kampeerplaatsen afgesloten. Gasten kunnen wel in de opengestelde sanitairgebouwen terecht.

De Ondernemer behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de opzet en uitvoering van de terreinen en de daarbij behorende objecten en Accommodatie(s) te wijzigen.

9. Regels in het park/Parkreglement /Reglement Groepen en/of specifieke gevallen

a. Per park zijn (huis)regels (o.a. het Parkreglement) opgesteld waarin aanvullende regels zijn opgenomen terzake van het verblijf in het park en het gebruik van de Faciliteiten.

b. Overtreding van de Algemene voorwaarden en/of het Parkreglement en/of het Reglement Groepen en/of specifieke gevallen (en de per park geldende aanvullende regels) alsmede het niet opvolgen van aanwijzingen van het (bewakings)personeel van of namens de Ondernemer, kunnen verwijdering van het park tot gevolg hebben van het gehele gezelschap (Gezin of Groep) waarbij de toegang tot het park zal worden ontzegd, zonder recht op restitutie van de Totaalprijs.

 • Algemeen geldt dat eerst een waarschuwing zal worden gegeven. In dringende gevallen, ter beoordeling van de Ondernemer, kan hiervan worden afgezien en zal overgegaan worden tot onmiddellijke verwijdering en zal de (Mede)Recreant en/of de Gast de toegang tot het park worden ontzegd. Een eerste waarschuwing kan dan achterwege blijven. De Ondernemer behoudt zich het recht voor om bij aankomst op het park of bij de (eerste) waarschuwing een extra waarborgsom per persoon in rekening te brengen.
 • Afhankelijk van de ernst van de overtreding, maar in ieder geval bij een tweede overtreding, zal de (Mede)Recreant een boete verbeuren van € 50,00 per persoon welke met de eventueel betaalde waarborgsom zal kunnen worden verrekend, onverminderd het recht aanvullende schadevergoeding bij de (Mede)Recreant in rekening te brengen. De Ondernemer is gerechtigd om bij een tweede overtreding of bij een zeer ernstige eerste overtreding, de gehele Groep (of Gezin) te verwijderen van het park en aan alle bij de overeenkomst betrokken personen de toegang te ontzeggen.
 • De hiervoor bedoelde boeteregeling geldt in principe voor het gehele gezelschap, ook al is slechts een deel van het gezelschap in overtreding.

10. Wet- en regelgeving

Kampeerplaatsen

De Recreant zorgt er te allen tijde voor dat het door hem geplaatste kampeermiddel, zowel in- als extern, aan alle milieu- en veiligheidseisen voldoet die van overheidswege, of door de Ondernemer (in het kader van milieumaatregelen) voor zijn bedrijf, aan het kampeermiddel (kunnen) worden gesteld.

De Ondernemer heeft de verplichting de bepalingen uit het EFCO Charter, genaamd “Beheersing van externe risico’s op kampeerbedrijven”, na te leven. De inhoud van het Charter is te raadplegen op het openbaar toegankelijke deel van de RECRON-site (www.recron.nl).

LPG-installaties zijn op de plaats alleen toegestaan, indien zij zich bevinden in motorvoertuigen die zijn goedgekeurd door de Rijksdienst voor het Wegverkeer.

Indien de Recreant krachtens gemeentelijke brandweervoorschriften preventieve maatregelen dient te nemen, zoals het voor handen hebben van een goedgekeurd blusapparaat, dient de Recreant deze voorschriften strikt na te leven.

Vakantieverblijven

De Ondernemer zorgt er te allen tijde voor dat het Vakantieverblijf, zowel in- als extern, aan alle milieu- en veiligheidseisen voldoet die van overheidswege aan het Vakantieverblijf (kunnen) worden gesteld.

De Recreant is verplicht alle op het terrein geldende veiligheidsvoorschriften strikt na te leven. Hij draagt er tevens zorg voor, dat Mederecreant(en) en/of Derde(n) die hem bezoeken en/of bij hem verblijven de op het terrein geldende (veiligheids)voorschriften strikt naleven.

11. Huisdieren

In sommige parken is het toegestaan huisdieren mee te nemen; in andere parken niet. Verwezen wordt naar de parkinformatie op de website of het magazine. De Ondernemer behoudt zich het recht voor haar beleid op dit punt per park te wijzigen en kan dan ook huisdieren op een park weigeren. Huisdieren van bezoekers worden in geen enkel park toegelaten.

In sommige parken worden huisdieren slechts in of op een beperkt aantal daartoe speciaal ingerichte Accommodatie(s) toegelaten. Voor deze Accommodaties kunnen per park afwijkende voorwaarden gelden.

Als huisdieren zijn toegestaan, geldt dat –afhankelijk van het park of de Accommodatie- maximaal één of twee huisdieren zijn toegestaan.

Alle huisdieren dienen reeds bij reservering te worden aangemeld en nogmaals bij aankomst. Ná reservering is het niet meer mogelijk een huisdier aan te melden.

Aan het verblijf van niet-gekooide huisdieren zijn kosten verbonden, die tegelijk met de overige kosten gefactureerd zullen worden.

De (Mede)Recreant is zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan alle wettelijke vereisten die aan het meebrengen en het verblijf van huisdieren worden gesteld.

Het is verplicht dat honden en katten een vlooienband dragen en vrij zijn van ongedierte.

Voor de Vakantieverblijven geldt dat bij het meenemen van een huisdier een eindschoonmaak te allen tijde verplicht is.

12. Aansprakelijkheid

a. De Ondernemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor:

 • 1. ongeval, diefstal, verlies of schade, van welke aard dan ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf op de parken en/of in de Accommodatie of de aangeboden Faciliteiten/voorzieningen. Hieronder vallen ook de zaken die door de Gasten in het park of de Accommodatie zijn achtergelaten.
 • 2. het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur en het uitvallen of sluiten van voorzieningen op de parken en/of in de Accommodatie.
 • 3. mondeling verstrekte inlichtingen.
 • 4. ongemak en/of overlast, welke buiten de verantwoordelijkheid van de Ondernemer door Derden wordt veroorzaakt.
 • 5. gevolgen van deelname aan sportcursussen, avonturen en activiteiten georganiseerd op het park.
 • 6. als zodanig herkenbare (druk)fouten en vergissingen die vermeld zijn op de website, het magazine of anderszins. Deze binden de Ondernemer niet.
 • 7. Storingen in de dienstverlening of gebreken bij door derden verleende diensten, zoals bijvoorbeeld de door de zorgleverancier te leveren zorg in het kader van een Care-arrangement.
 • 8. door derden geleverde diensten in het kader van de tussen de Ondernemer en (Mede)Recreant gesloten overeenkomst.
 • 9. schade als gevolg van het laten verplaatsen van eigendommen van Gasten door personeel van de Ondernemer.
 • 10. gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht.

tenzij sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Ondernemer.

b. De Ondernemer is aansprakelijk voor storingen in de nutsvoorzieningen, tenzij hij een beroep kan doen op overmacht of in het geval dat de Accommodatie een Toeristische plaats is, als deze storingen verband houden met de leiding vanaf het overnamepunt van de Recreant.

c. In het geval de Accommodatie een Toeristische plaats is, is de Recreant aansprakelijk voor storingen in het gedeelte van de nutsvoorzieningen, gerekend vanaf het overnamepunt, tenzij er sprake is van overmacht.

d. De Recreant vrijwaart de Ondernemer voor alle aanspraken terzake van schade van derden die (mede) het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van de Recreant en/of van zijn medereizigers en/of van andere Gasten die zich door het toedoen of ten behoeve van de (Mede)Recreant in het park bevinden.

e. De (Mede)Recreant en/of zijn Gasten zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die bij de Ondernemer en/of enige Derde zal ontstaan als direct of indirect gevolg van hun verblijf. Daaronder valt onder meer maar niet uitsluitend, schade die is veroorzaakt door handelen of nalaten van henzelf of Derden die zich door hun toedoen in het park bevinden en/of schade die is veroorzaakt door enig dier en/of zaak die zij onder zich hebben. Eventuele schade dient door de (Mede)Recreant en/of zijn Gasten onmiddellijk gemeld te worden bij de receptie van het park en onmiddellijk ter plaatse te worden vergoed, tenzij aantoonbaar is dat het ontstaan van de schade niet is te wijten aan schuld van (een van) hen.

f. Indien de (Mede)Recreant en/of (zijn) Gasten op enigerlei wijze schade heeft of hebben toegebracht aan (eigendommen van) de Ondernemer of zijn Gasten dan wel overlast hebben veroorzaakt of daarbij betrokken zijn geweest dan wel zich op andere wijze hebben misdragen op een park van Ondernemer dan wel in strijd hebben gehandeld met de geldende voorwaarden en/of voorschriften dan wel zich zodanig hebben gedragen of zodanig hebben gehandeld dat dit naar het oordeel van de Ondernemer strijd oplevert met zijn belangen of die van derden, kan de Ondernemer besluiten dat genoemde personen niet meer welkom zijn op zijn parken en/of de onder zijn beheer staande parken en kan hij genoemde persoon of personen te allen tijde de toegang tot (een van) de genoemde parken (laten) ontzeggen zonder dat de Ondernemer schadeplichtig zal zijn.

g. Indien de onder het vorige lid bedoelde (Mede)Recreant en/of (zijn) Gasten desondanks op welke wijze dan ook betrokken zijn bij een reservering waarvoor al dan niet door middel van het volautomatische verwerkingsprogramma een (definitieve) bevestiging en/of factuur is ontvangen dan wel op andere wijze toegang trachten te verkrijgen tot een in het vorige lid bedoeld park, wordt dit beschouwd als een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst die de Ondernemer het recht geeft de overeenkomst te ontbinden en/of de betreffende persoon of personen de toegang tot het park waarin de gereserveerde accommodatie of accommodaties zich bevindt of bevinden, te weigeren zonder dat de Ondernemer schadeplichtig zal zijn en zonder teruggave van reeds betaalde bedragen.

h. De Ondernemer verplicht zich om na melding door de Recreant van overlast, die wordt veroorzaakt door andere Gasten, passende maatregelen te nemen.

i. Eventuele aansprakelijkheid van de Ondernemer wordt beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd onder de geldende aansprakelijkheidsverzekering van de Ondernemer. De wettelijke aansprakelijkheid van de Ondernemer voor andere dan letsel- en overlijdensschade is beperkt tot een maximum van € 455.000,00 per gebeurtenis . De Ondernemer is verplicht zich hiervoor te verzekeren.

13. Privacy

a. De persoonsgegevens van de Gasten worden opgenomen in het adressenbestand van de Ondernemer. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor een verantwoorde bedrijfsvoering alsmede voor het toesturen van eigen commerciële aanbiedingen of van door de Ondernemer zorgvuldig geselecteerde derden. De Ondernemer verstrekt geen gegevens aan derden die de persoonlijke levenssfeer van de (Mede)Recreant of de Gasten aantasten, tenzij in het geval dat de Ondernemer in verband met overtreding van de Parkregels en/of in het geval er naar het oordeel van de Ondernemer sprake is of kan zijn van strafbare feiten, de politie inschakelt dan wel in situaties waarin spoedeisende hulp geboden is.

b. Indien de Recreant geen reclame van de Ondernemer wenst te ontvangen of bezwaar heeft tegen het verstrekken van adresgegevens aan derden, kan hij dat eenvoudig schriftelijk kenbaar maken aan Roompot, Postbus 12, (NL) 4493 ZG Kamperland of per e-mail aan info@roompot.nl. Het adressenbestand is geregistreerd bij het College Bescherming Persoonsgegevens (BP) onder nummer m1012567.

c. Indien telefonisch wordt geboekt, geeft de Recreant door middel van het opgeven van zijn emailadres toestemming tot het toezenden van commerciële aanbiedingen door de Ondernemer aan dit emailadres.

d. Indien een Gast tijdens zijn verblijf bij toeval wordt gefotografeerd en de betreffende foto wordt gebruikt in een publicatie door of namens de Ondernemer, wordt de instemming van de Gast met dat gebruik vermoed te zijn gegeven.

14. Waarborgsom en verrekening

In verband met de “eindcontrole” zal op de meeste parken een waarborgsom per persoon en/of per gereserveerde Accommodatie per periode in rekening worden gebracht.

De Ondernemer behoudt zich het recht voor om in bepaalde situaties bijvoorbeeld bij reservering c.q. aankomst c.q. verblijf van een gemelde of niet gemelde Groep, per Groep of per individuele Gast van die Groep alsnog een (extra) waarborgsom/ schoonmaak/extra linnengoed in rekening te brengen.

De Ondernemer heeft te allen tijde het recht om vorderingen (zoals openstaande posten, boeten en schade) op de Recreant en de onder diens overeenkomst vallende Gasten, uit welke hoofde dan ook, te verrekenen met alle door hen betaalde bedragen, waaronder de (extra) Waarborgsom. Zo nodig zal een aanvullende factuur worden nagezonden

De (extra) Waarborgsom of het restant daarvan wordt uiterlijk 7 dagen ná het vertrek teruggestort mits de Accommodatie achtergelaten wordt conform onze (schoonmaak)voorschriften en er geen (schade)bedragen ter verrekening meer openstaan. Door het terugstorten van de waarborgsom wordt geen afstand gedaan van enige schadevordering of schadevergoeding in welke vorm dan ook.

Eén jaar na vertrek vervalt het recht op restitutie van de waarborgsom.

15. Overige bepalingen

Rechtskeuze

a. Op alle overeenkomsten die tussen de Ondernemer en de Recreant worden gesloten is het Nederlandse recht van toepassing.

Klachten

b. Ondanks de uiterste zorg en moeite is het toch mogelijk dat een Gast een klacht heeft. Deze klacht dient ter plaatse en onmiddellijk met de bedrijfsleiding te worden opgenomen, teneinde de leiding in de gelegenheid te stellen e.e.a. onmiddellijk op te lossen. Mocht de klacht niet naar tevredenheid worden opgelost, dan heeft de Recreant tot uiterlijk 2 weken na ontstaan van de klacht de gelegenheid de klacht schriftelijk in te dienen bij Roompot Vakanties, afdeling Kwaliteit, Postbus 12, (NL) 4493 ZG Kamperland of per e-mail kwaliteit@roompot.nl.

Geschillenregeling

c. Onderstaande geschillenregeling is van toepassing op alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst.

 • 1. Op alle geschillen met betrekking tot de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de Geschillencommissie dan wel een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen. Onverminderd het bepaalde in lid 3, laat een en ander, op die plaatsen waar de voorwaarden spreken van Geschillencommissie, een beroep op de burgerlijke rechter onverlet.
 • 2. Geschillen tussen de Recreant en de Ondernemer over de totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, kunnen zowel door de Recreant als door de Ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Recreatie, Postbus 90600, 2509 LP 's-Gravenhage (bezoekadres: Bordewijklaan 46, 2591 XR 's-Gravenhage).
 • 3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de Recreant zijn klacht binnen twee weken na het ontstaan, schriftelijk aan de Ondernemer heeft voorgelegd. Daarna moet de Recreant het geschil, uiterlijk twee maanden nadat hij zijn klacht aan de Ondernemer heeft voorgelegd, schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig maken, met inachtneming van het onder lid 8 van dit artikel bedoelde reglement en voorts onder vermelding van namen en adressen van de Recreant en de Ondernemer en een duidelijke omschrijving van het geschil en de eis. Wanneer de Recreant het geschil aan de Geschillencommissie heeft voorgelegd, is de Ondernemer aan deze keuze gebonden.
 • 4. De Geschillencommissie is niet bevoegd een geschil in behandeling te nemen, dat
  - betrekking heeft op een klacht over ziekte, lichamelijk letsel of dood;
  - betrekking heeft op de niet-betaling van een factuur waaraan geen materiële klacht ten grondslag ligt.
 • 5. Als de Ondernemer een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie, neemt de Geschillencommissie dit geschil pas in behandeling nadat de Recreant binnen een maand schriftelijk heeft verklaard, dat hij zich aan de uitspraak van de Geschillencommissie zal onderwerpen en het eventueel verschuldigde (restant-)bedrag bij de Geschillencommissie in depot heeft gestort.
 • 6. Als de Recreant een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie, neemt de Geschillencommissie dit geschil pas in behandeling nadat de Recreant het aan de Ondernemer eventueel verschuldigde (restant-)bedrag bij de Geschillencommissie in depot heeft gestort. De Recreant moet dit bedrag binnen een maand op een door de Geschillencommissie aan te geven rekening storten.
 • Als de Recreant niet tijdig heeft gestort, wordt aangenomen dat hij zich niet aan het oordeel van de Geschillencommissie wil onderwerpen.
 • 7. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
 • 8. Voor de behandeling van geschillen wordt verwezen naar het Reglement Geschillencommissie Recreatie.

16. Nakomingsgarantie

a. RECRON zal de verplichtingen van een RECRON-lid tegenover de Recreant, hem in een bindend advies opgelegd door de Geschillencommissie, overnemen onder de tussen RECRON en de Stichting Geschillencommissie voor Consumentenzaken afgesproken voorwaarden, indien de betreffende Ondernemer deze niet binnen de daarvoor in het bindend advies gestelde termijn is nagekomen.

b. Heeft de Ondernemer het bindend advies binnen twee maanden na dagtekening daarvan ter toetsing aan de burgerlijke rechter voorgelegd, dan wordt de eventuele nakoming van het bindend advies opgeschort, totdat de burgerlijke rechter uitspraak heeft gedaan.

c. Voor toepassing van de nakomingsgarantie is vereist, dat de Recreant een schriftelijk beroep daarop doet bij RECRON.

Bijlage 1 bij Algemene voorwaarden Roompot Vakanties

REGLEMENT GROEPEN EN/OF SPECIFIEKE GEVALLEN

Geachte gast,

U heeft geboekt op één van de parken van Roompot Vakanties. Om het verblijf voor alle gasten aangenaam te maken, hebben wij dit reglement opgesteld, conform onze Algemene Voorwaarden.

De aanleiding voor dit reglement is het feit dat het helaas wel eens voorkomt dat er sprake is van overlast. Onze ervaring leert helaas dat overlast en schade in de meeste gevallen veroorzaakt wordt door (leden van) Groepen. Daarom geldt dit reglement standaard voor Groepen en slechts bij gebleken overlast en/of niet naleving van onze regels ook voor Gezinnen. Deze regeling is uitsluitend bedoeld ter voorkoming van overlast en schade van ons en onze Gasten. Wij hechten eraan op te merken dat het verblijf van het grootste deel van onze Gasten doorgaans probleemloos verloopt en voor die gevallen dit Reglement overbodig is.

Algemeen

1. De gebruikte definities in dit Reglement zijn gelijk aan die van onze Algemene voorwaarden en het Parkreglement.

2. Naast het onderhavige Reglement gelden ook het Parkreglement en de Algemene Voorwaarden voor alle aanwezigen in het Park. Alle reglementen en voorwaarden zijn op verzoek verkrijgbaar bij de parkreceptie dan wel te raadplegen en te downloaden via de website (www.roompot.nl).

3. De Recreant is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor de gehele groep. De Recreant dient ervoor te zorgen dat alle leden van zijn gezelschap bekend zijn met de inhoud van de geldende reglementen en voorwaarden.

4. De Ondernemer behoudt zich het recht voor in bepaalde situaties en periodes een extra waarborgsom te vragen. (zie ook artikel 14 van de Algemene voorwaarden van Roompot).Op grond hiervan is de Ondernemer gerechtigd aan elke Groep (of Gezin) een waarborgsom van € 50,00 per persoon in rekening brengen.

5. De Recreant die heeft geboekt voor een Groep wordt verzocht zich te allen tijde bij aankomst van de Groep bij de receptie te melden. De Ondernemer zal hem (kunnen) vragen om een kopie van zijn identiteitsbewijs en hem tevens (kunnen) verzoeken om opgave van de namen van de Groepsleden. Daarnaast zal de verschuldigde waarborgsom van € 50,00 per persoon worden voldaan.

6. Instructies van personeel en bewaking dienen te allen tijde opgevolgd te worden.

7. Iedere Gast is op eerste verzoek van de Ondernemer of diens (bewakings)personeel verplicht zijn identiteitsbewijs te tonen en verstrekt de Ondernemer op basis van dit Reglement toestemming om daarvan een kopie te maken.

8. Het staat de Ondernemer vrij om van dit Reglement af te wijken indien hij daar aanleiding voor ziet.

Gebruik Accommodatie

9. De Recreant (altijd ouder dan 21 jaar) huurt de Accommodatie enkel en alleen voor toeristische doeleinden.

10. Gebouwde Accommodaties zijn uitgerust met meubels en overige benodigdheden. Het geheel dient door de (mede)Recreant in dezelfde toestand en staat van netheid gehouden en achtergelaten te worden als op de dag van aankomst.

11. De Accommodaties beschikken elk over een persoonlijke inrichting. Het is niet toegestaan meubilair dat in de Accommodatie behoort, mee naar buiten te nemen. (Tuin)meubilair mag niet naar andere Accommodaties worden verplaatst.

12. De Gast is verplicht het gehuurde en de onmiddellijke omgeving daarvan te houden in nette en ordelijke staat. Afval dient te allen tijde te worden gedeponeerd in de daartoe bestemde containers of afvalbakken.

13. Bij niet aanwezig zijn in, om of op de Accommodatie, dienen alle losse zaken zoals fietsen, speelgoed e.d. rondom de Accommodatie (en in geval van Kampeerplaatsen op de Accommodatie) te zijn opgeruimd en zoveel mogelijk opgeborgen en uit het zicht geplaatst. Fietsen mogen niet tegen de Accommodaties worden geplaatst.

14. Het gebruik en in of op de Accommodatie aanwezig hebben van een biertap installatie met koolzuurflessen is niet toegestaan.

15. Het is niet toegestaan met meer dan het maximaal aangegeven aantal personen in het object te overnachten.

16. De Ondernemer behoudt zich het recht voor om te allen tijde de Accommodatie te betreden ten behoeve van controle en inspectie.

Gebruik terrein/park

17. De Gasten aanvaarden de gemeenschapsnormen en zullen geen activiteiten uitvoeren, die verontreinigend, gevaarlijk, schadelijk, storend, ongezond en/of overlast veroorzakend voor de omgeving zouden kunnen zijn.

18. Op het park gelden de normale verkeersregels, met uitzondering van de maximum snelheid. Hiervoor dient men de in het park aangegeven snelheid aan te houden. Het berijden van bromfietsen en scooters is op de camping niet toegestaan.

(Nacht)rust en overlast

19. Gasten van het park dienen zich in zijn algemeenheid correct te gedragen en alles na te laten wat aan de Ondernemer of andere Gasten redelijkerwijs aanstoot of overlast kan geven.

20. Tussen 23.00 en 7.00 uur dient de nachtrust gerespecteerd te worden. Van de Gasten wordt verwacht dat zij deze nachtrust strikt naleven. Dit betekent onder meer geen luide gesprekken, muziek of enig ander lawaai. Ook mag tijdens deze periode geen gebruik worden gemaakt van gemotoriseerde voertuigen.

21. Ook overdag is het niet toegestaan muziekdragers, muziekinstrumenten en andere voorwerpen die geluidsoverlast (kunnen) veroorzaken op zo’n manier te gebruiken, dat overlast wordt veroorzaakt. Met het ontvangen van een klacht van een medegast staat de overlast in principe vast.

22. Openbare dronkenschap is verboden. Door het in bezit hebben van geopende flessen en/of blikjes alcohol buiten de Accommodatie wordt aangenomen dat van openbare dronkenschap sprake is.

23. Op de meeste parken is ook een bewakingsdienst aanwezig. Instructies van het personeel (met inbegrip van deze bewakingsdienst) dienen terstond te worden opgevolgd.

Alleen reizende jongeren

24. Indien blijkt dat sprake is van alleenreizende jongeren (personen die de leeftijd van 21 jaar nog niet bereikt hebben en reizen zonder hun ouders en/of verzorgers dan wel andere begeleiders die ouder zijn dan 21 jaar), terwijl de boeking is verricht door een derde die ouder is dan 21 jaar, behoudt de Ondernemer zich het recht voor om de overeenkomst op te zeggen met onmiddellijke ingang, zonder restitutie van de Totaalprijs.

25. De Recreant die boekt terwijl alle Mederecreanten jonger zijn dan 21 jaar, dient te allen tijde de groep te vergezellen. Zodra wordt vastgesteld dat deze Recreant niet is gearriveerd of eerder is vertrokken, om welke reden dan ook, dan wordt de Groep beschouwd als “alleenreizende jongeren” en zal deze als zodanig behandeld worden conform de algemene voorwaarden en het onderhavige Reglement.

Gevolgen van het overtreden van de regels en/of het niet opvolgen van aanwijzingen

26. In geval van overtreding van dit Reglement dan wel de regels zoals omschreven in het Parkreglement en/of de Algemene Voorwaarden, zal in principe eerst een waarschuwing gegeven worden waarbij, als dat nog niet bij aankomst in het park is gebeurd, een extra waarborgsom betaald dient te worden van € 50,00 per persoon. Bij deze eerste waarschuwing zal een gele kaart worden uitgereikt.

27. Afhankelijk van de ernst van de overtreding, maar in ieder geval bij een tweede overtreding, zullen de Recreant en de met hem reizende Mederecreanten een boete verbeuren van € 50,00 per persoon, welke boete met de eventueel betaalde (extra) waarborgsom kan worden verrekend, onverminderd het recht aanvullende schadevergoeding bij hen in rekening te brengen. In gevallen waarin nog geen waarborgsom is betaald, dient deze boete bij de receptie/beveiliging te worden voldaan. Indien de boete niet vóór vertrek wordt voldaan, zal deze door middel van een factuur in rekening gebracht worden.

28. Indien een overtreding naar het oordeel van de Ondernemer zo ernstig is dat voortzetting van de overeenkomst niet van hem verlangd kan worden, is de Ondernemer gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijk ingang op te zeggen (zonder eerste waarschuwing). De gehele Groep (of Gezin) zal dan onmiddellijk van het park worden verwijderd en de toegang ontzegd, zonder restitutie van de Totaalprijs en de betaalde waarborgsommen. In dat geval zal een rode kaart worden uitgereikt.

29. Bij het geven van een (eerste) waarschuwing dient de Recreant of een van de Mederecreanten hiervoor (ook namens de Groep of het Gezin) te tekenen. Bij het niet tekenen wordt dit gezien als een weigering zich aan de regels van het park te houden en kan de Ondernemer overgaan tot het opzeggen van de overeenkomst met onmiddellijke ingang en ontzegging van de toegang zonder restitutie van de betaalde Totaalprijs en de betaalde waarborgsommen.

Klachten

30. Voor het geval de Recreant het niet eens is met een beslissing van de Ondernemer of haar (bewakings)personeel kan hij het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie zoals omschreven in artikel 15 van de Algemene Voorwaarden. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de Recreant zijn klacht binnen twee weken na het ontstaan, schriftelijk aan de Ondernemer heeft voorgelegd. Daarna moet de Recreant het geschil, uiterlijk twee maanden nadat hij zijn klacht aan de Ondernemer heeft voorgelegd, schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig maken.

1.Naam Recreant:.......................................................................... handtekening voor ontvangst:

Accommodatie: ………………………… Park:……………………………..

Verblijf van ……………tot………. Totaal betaald extra borgbedrag: €……………….

Namen groepsleden:

2.........................................................................................................

3.........................................................................................................

4.........................................................................................................

5.........................................................................................................

6.........................................................................................................

7.........................................................................................................

8.........................................................................................................

9.........................................................................................................

10......................................................................................................

11......................................................................................................

12......................................................................................................

13......................................................................................................

14......................................................................................................


In te vullen na vertrek:

Waarborgsom retour: ja / nee

In geval nee, hoeveel retour: € ……

PARKREGLEMENT

Wij heten u van harte welkom op ons vakantiepark. Wij willen uw verblijf graag naar wens maken. Hiervoor vragen wij ook uw medewerking. Uiteraard kan een park niet zonder regels. Deze zorgen voor de veiligheid van u en uw medegasten. Om die reden hebben wij dit parkreglement opgesteld. Tezamen met de Algemene voorwaarden en de Recronvoorwaarden die van toepassing zijn op de overeenkomst tussen u en ons vormen deze één geheel. Dit geheel van afspraken en regels geldt voor al onze Gasten die in het park verblijven.

Alle in dit parkreglement gebruikte begrippen sluiten aan bij de definities die daarvoor in de Algemene voorwaarden zijn gegeven. Om die reden wordt gesproken over “de Ondernemer” , “Recreant” en “Gast”. Wij verwijzen u graag naar de Algemene voorwaarden voor een uitgebreid overzicht van de definities. Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van genoemde voorwaarden, dan kunt u zich tot de receptie wenden. Onze medewerkers zullen u graag van dienst zijn.

Wij hopen op uw medewerking en begrip en wensen u een fijn verblijf toe op ons park!

Aankomst en vertrek

In de aanreisinformatie is aangegeven vanaf welk tijdstip de Accommodatie beschikbaar is.

Vakantieverblijven dienen op de vertrekdag om 10.00 uur te zijn verlaten.

Kampeerplaatsen dienen op de vertrekdag om 11.00 uur vrij te zijn. Dit houdt in leeg en schoon.

In, om of op de Accommodatie mag geen afval achtergelaten worden. Afval dient (gesorteerd) gedeponeerd te worden in de daartoe bestemde containers. Het plaatsen van vuilniszakken (en los afval) is niet toegestaan in verband met de hygiëne en het aantrekken van (on)gedierte.

Bezoekers

Bezoekers zijn van harte welkom en dienen zich bij aankomst bij de receptie te melden. Zij worden geacht vóór 23.00 uur het park verlaten te hebben. Afwijking hiervan is uitsluitend mogelijk met toestemming van de parkmanager. Mochten bezoekers willen overnachten, dan dient dat bij de Receptie te worden gemeld. Zij worden geregistreerd als zijnde logé en hiervoor worden kosten in rekening gebracht. De Ondernemer behoudt zich het recht voor logees te weigeren. Bezoekers dienen zich te houden aan de in dit Reglement gestelde regels.

Gasten van de Recreant dienen zich aan dezelfde voorwaarden en regels te houden als de Recreant. De Recreant dient ervoor te zorgen dat zijn gasten op de hoogte zijn van de voor hen relevante geldende regels zoals opgenomen in de Algemene voorwaarden, de Recronvoorwaarden en het Parkreglement.

Energie (water/stroom)

Per park en zelfs per soort kampeerplaats kunnen verschillende maxima voor de stroomsterkte gelden. Bij de boeking van de kampeerplaats staat aangegeven hoeveel ampère beschikbaar is. De Gast dient ervoor te zorgen dat de gebruikte elektrische apparaten deze hoeveelheid niet overschrijden.

Bij stroomuitval zal de Gast eerst de eigen zekeringen controleren alsmede de zekering in het stroomkastje alvorens de terreindienst te roepen. De elektrische apparaten dienen bij een stroomstoring te worden uitgeschakeld als deze niet automatisch uitgeschakeld zijn.

Het is niet toegestaan elektriciteit af te tappen van toiletgebouwen of andere (openbare) gebouwen waaronder lantaarnpalen.

Faciliteiten van het park

Voetballen en andere balspelen zijn alleen toegestaan op de daartoe aangewezen plaatsen.

Het gebruik van de faciliteiten van het park geschiedt op eigen risico.

Gebruik Accommodatie

De vakantieverblijven beschikken elk over een persoonlijke inrichting. Het is niet toegestaan meubilair dat in het vakantieverblijf behoort mee naar buiten te nemen. (Tuin)meubilair mag niet naar andere vakantieverblijven worden verplaatst

De Gast is verplicht het gehuurde en de onmiddellijke omgeving daarvan te houden in nette en ordelijke staat. Afval dient te allen tijde te worden gedeponeerd in de daartoe bestemde containers of afvalbakken.

Bij niet aanwezig zijn in, om of op de Accommodatie, dienen alle losse zaken zoals fietsen, speelgoed e.d. rondom de Accommodatie (en in geval van Kampeerplaatsen op de Accommodatie) te zijn opgeruimd en zoveel mogelijk opgeborgen en uit het zicht geplaatst. Fietsen mogen niet tegen de vakantieverblijven worden geplaatst.

Het is niet toegestaan partytenten te plaatsen op kampeerplaatsen en bij verhuur verblijven zonder toestemming van de parkmanager of bewaking.

Drones zijn niet toegestaan zonder toestemming van de parkmanager of bewaking.

Huisdieren

Voorzover huisdieren in het park worden toegelaten geldt het volgende:

Niet gekooide huisdieren dienen te allen tijde te zijn aangelijnd, behalve binnen een vakantieverblijf en mogen op geen enkele wijze overlast bezorgen aan de andere Gasten van het park.

De huisdieren dienen op de daartoe aangewezen plaatsen te worden uitgelaten. Indien dergelijke uitlaatplaatsen niet aanwezig zijn, dienen de huisdieren buiten het park te worden uitgelaten op de toegestane plaatsen. Ingeval van “ongelukjes” dient de begeleider van de hond zelf te zorgen voor verwijdering van deze vervuiling.

Huisdieren worden niet toegelaten in openbare gelegenheden, zwembaden, horecagelegenheden, supermarkt etc. tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

De (Mede)Recreant is zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan alle wettelijke vereisten die aan het meebrengen en het verblijf van huisdieren worden gesteld.

Hygiëne en onderhoud

Het is niet toegestaan vogels of andere dieren in het park te voeren. Het achterlaten van etenswaren in het park is in verband met de hygiëne en het voorkomen van ongedierte ten strengste verboden.

Afval dient in de daarvoor bestemde (gescheiden) containers te worden gedeponeerd. Het is niet toegestaan afval naast de containers of elders in het park te plaatsen. Het afval dient verpakt te zijn in gesloten plastic zakken.

Grof afval zoals pallets, witgoed, tuinstoelen, grondkleden etc. mogen niet in het park worden achtergelaten, tenzij met toestemming van de parkmanager op een daartoe aangewezen plaats.

Het is niet toegestaan in de containers groenafval (snoei- en maaiafval) te deponeren.

Het is verboden bloemen te plukken, takken of struiken los te trekken of spijkers in bomen te slaan. Ook het graven van gaten en het beschadigen van openbaar groen is niet toegestaan.

Ingebruikname kampeerplaats

De Ondernemer behoudt zich het recht voor aanwijzingen te (laten) geven terzake van het plaatsen van Kampeermiddelen.

Afvoerwater dient te allen tijde in een daartoe bestemde tank te worden opgevangen. Indien een afvoermogelijkheid aanwezig is, dient deze te worden gebruikt.

Het storten van vuilwater buiten de daartoe bestemde afvoerplaats is ten strengste verboden.

Gebruik en Inlevering sleutels, pasjes etc.

Bij het verlies van sleutels/pasjes etc. worden kosten in rekening gebracht. (terzake van sleutels is dit een bedrag van € 115,00). Het is niet toegestaan sleutels en/of pasjes in gebruik te geven aan anderen.

Bij vertrek dienen alle sleutels die de Gasten ten behoeve van hun verblijf hebben ontvangen, te worden ingeleverd bij de receptie.

(Nacht)rust en overlast

Gasten van het park dienen zich in zijn algemeenheid correct te gedragen en alles na te laten wat aan de Ondernemer of andere Gasten redelijkerwijs aanstoot of overlast kan geven.

Tussen 23.00 en 7.00 uur dient de nachtrust gerespecteerd te worden. Wij verwachten van onze gasten dat zij deze nachtrust strikt naleven. Dit betekent onder meer geen luide gesprekken, muziek of enig ander lawaai. Ook mag tijdens deze periode geen gebruik worden gemaakt van gemotoriseerde voertuigen.

Ook overdag is het niet toegestaan muziekdragers, muziekinstrumenten en andere voorwerpen die geluidsoverlast (kunnen) veroorzaken op zo’n manier te gebruiken, dat overlast wordt veroorzaakt. Met het ontvangen van een klacht van een medegast staat de overlast in principe vast.

Openbare dronkenschap is verboden. Door het in bezit hebben van geopende flessen en/of blikjes alcohol wordt aangenomen dat van openbare dronkenschap sprake is.

Op de meeste parken is ook een bewakingsdienst aanwezig. Instructies van het personeel (met inbegrip van deze bewakingsdienst) dienen terstond te worden opgevolgd.

Onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden/storingen

De Ondernemer behoudt zich het recht voor om vanaf 08.00 uur (schoonmaak)werkzaamheden rond de Accommodatie te (laten) verrichten.

Spoedeisende storingen die aan de receptie zijn gemeld, worden zo spoedig mogelijk opgelost

De Ondernemer heeft altijd het recht de verhuurde vakantieverblijven te betreden voor inspectie en/of om onderhoudswerkzaamheden te (doen) verrichten, zonder dat de Recreant recht krijgt op gehele of gedeeltelijke restitutie van de betaalde of nog te betalen (huur) sommen. Tevens heeft de Ondernemer het recht gebouwen en installaties voor onderhoudswerkzaamheden tijdelijk buiten bedrijf te stellen, zonder dat de Gast daarvoor recht krijgt op gehele of gedeeltelijke restitutie van betaalde of nog te betalen (huur)sommen. Indien mogelijk zal de Ondernemer een dergelijk bezoek tijdig aankondigen. In spoedeisende gevallen mag de Ondernemer afzien van een aankondiging.

Parkeren

In het algemeen wordt één auto per Accommodatie toegestaan tenzij anders aangegeven. Auto’s van bezoekers worden niet toegelaten. De Ondernemer behoudt zich het recht voor het parkeerbeleid te wijzigen.

Parkeren geschiedt op de daartoe aangewezen plaatsen. Indien het is toegestaan de auto bij een kampeermiddel te plaatsen, dient deze binnen de kampeerplaats te worden geparkeerd. Parkeren op lege kampeerplaatsen is niet toegestaan.

Parkeren op de wegen is te allen tijde verboden.

Indien deze parkeerregels worden overtreden, behoudt de Ondernemer zich het recht voor het voertuig te (laten) verwijderen. De kosten daarvan zullen ten laste van de betreffende Gast komen.

Parkjournaal

In het parkjournaal is informatie opgenomen omtrent:

 • Informatie over het park
 • Openingstijden en activiteiten
 • Hoe te handelen bij calamiteiten
 • Gebruik van de faciliteiten
 • Toegang tot het park en de faciliteiten
 • Belangrijke telefoonnummers en adressen

Het parkjournaal is beschikbaar op de receptie van het park. De Ondernemer kan het Parkjournaal wijzigen en/of activiteiten wijzigen of afgelasten.

De Gast kan geen rechten ontlenen aan het Parkjournaal.

Post/telefoon

De binnenkomende post wordt op alfabetische volgorde (op familienaam) in de postvakken bij de receptie gelegd.

De post wordt in daartoe bestemde vakken geplaatst. Het afhalen van poststukken valt onder de eigen verantwoordelijkheid van de Gast.

De Ondernemer is niet aansprakelijk voor verloren of beschadigde poststukken.

Sanitairvoorzieningen

Het is niet toegestaan toiletgebouwen die zich op het terrein bevinden, te gebruiken voor andere zaken dan waar deze voor bedoeld zijn. De gemeenschappelijke toiletgebouwen worden enkele malen per dag gereinigd. Van de Gast wordt verwacht dat deze de gebouwen na gebruik schoon achterlaat.

Kinderen onder de 6 jaar mogen niet zonder begeleiding van een volwassene gebruik maken van het sanitair.

Veiligheidseisen

De Gast is verplicht om alle verkeer- en veiligheidvoorschriften en de aanwijzingen van het personeel terzake terstond op te volgen.

Met het oog op calamiteiten en af- en aanvoer (van hulpdiensten) moeten paden, toegangswegen en slagbomen altijd vrij blijven van auto’s en overige obstakels.

Het is niet toegestaan in het park reparaties aan motorvoertuigen te verrichten en/of de auto’s te wassen tenzij daarvoor een expliciete mogelijkheid wordt geboden.

Het is verboden schade- of sloopauto’s, aanhangers of andere voer- en/of vaartuigen, alsmede andere mogelijk aan het gebruik onttrokken goederen of stoffen op het terrein te parkeren of in opslag te hebben.

De normale verkeersregels zijn van toepassing in het park. In afwijking daarvan bedraagt de maximumsnelheid op het park voor alle voertuigen 10 km per uur, tenzij expliciet anders aangegeven. Uitsluitend bestemmingsverkeer is toegestaan. Voetgangers en (spelende) kinderen hebben altijd voorrang.

Het is verboden om in het park gebruik te maken van scooters, brommers, elektrische step en/of overige elektrisch voortbewogen vervoermiddelen (m.u.v. auto en/of scootmobiel). In bijzondere gevallen, ter beoordeling van de parkmanager, kan een ontheffing worden verleend van dit verbod. Deze ontheffing geldt uitsluitend wanneer deze op schrift is gesteld.

Op elk park is open vuur ten strengste verboden. In verband met brandgevaar is het laten branden van kaarsen zonder dat er iemand aanwezig is, het weggooien van brandende sigaren, sigaretten en lucifers verboden. Eveneens is het aanwezig zijn van brandgevaarlijke en/of explosieve stoffen verboden.

Het gebruik van een barbecue in het park is toegestaan mits deze minimaal 3 meter van bomen, struiken, schuttingen, gebouwen en de Accommodatie staat. Tevens dient er binnen handbereik van de barbecue een emmer met ca. 10 liter water klaar te staan voor noodgevallen. Als brandstof voor de barbecue mag uitsluitend gebruik gemaakt worden van elektriciteit, gas, houtskool en briketten. De Ondernemer behoudt zich het recht voor om in bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld extreme droogte) het gebruik van een barbecue te verbieden.

In verband met brandgevaar mogen weggooibarbecues niet in de daartoe bestemde containers worden gedeponeerd, zolang deze nog niet gedoofd en afgekoeld zijn.

Zelf meegenomen elektriciteit-, gas en/of waterinstallaties moeten voldoen aan de wettelijke eisen.

Bij het huren van een kampeerplaats is het gebruik van flessengas (propaan of butaan) toegestaan met een maximum van 45 liter per fles en een maximum van 2 flessen per kampeermiddel. Deze flessen moeten buiten het kampeermiddel geplaatst zijn en mogen niet ingegraven worden. Er dient altijd voldoende ventilatie te zijn. Het gebruik van gasflessen gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de Gast die deze gebruikt.

LPG tanks anders dan gebruikt voor de aandrijving van een auto, zijn verboden. Olieverwarming is eveneens verboden.

Gasslangen mogen enkel gebruikt worden als ze goedgekeurd zijn. Butaangasslangen (zwart) en propaangasslangen (oranje) mogen niet ouder zijn dan 2 jaar. Gasdrukregelaars mogen niet ouder zijn dan 5 jaar.

Indien door welke oorzaak dan ook brand ontstaat, dient de Gast onmiddellijk alarm te slaan zodat de brand zo spoedig mogelijk kan worden geblust.

Verboden (overig)

Het is verboden:

 • huis aan huis reclame te bezorgen;
 • zaken (van deur tot deur) te verkopen op het park;
 • diensten aan te bieden;
 • een onderhandse of openbare verkoping te houden;
 • alcohol te gebruiken buiten de Accommodatie en/of buiten de horecagelegenheden;
 • (soft) drugs te gebruiken of in bezit te hebben op, om en in de Accommodatie;
 • tapinstallaties met drukcilinders voorhanden te hebben
 • (vuur)wapens in bezit te hebben.

Verloren/gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen kunnen bij de receptie worden afgegeven. Op verzoek van een eventueel reeds vertrokken Gast kan het gevonden voorwerp voor rekening en risico (onder rembours) van deze Gast aan hem of haar worden nagezonden. De Ondernemer is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade aan het gevonden voorwerp.

Indien de eigenaar van een gevonden voorwerp zich niet meldt binnen een maand na afgifte van het gevonden voorwerp, wordt aangenomen dat hij of zij het bezit hiervan heeft prijsgegeven.

Verwijdering van het terrein/ontzegging van de toegang

Alle Gasten dienen de in de Algemene voorwaarden, de Recronvoorwaarden en het Parkreglement opgenomen voorschriften en regels strikt na te leven en aanwijzingen van het personeel van de Ondernemer en/of de eventueel aanwezige bewakingsdienst in welke vorm en in welk verband dan ook op te volgen. Dit geldt eveneens voor de regels die voor het gebruik van de Faciliteiten gelden.

a. Overtreding van deze voorwaarden en regels alsmede het niet opvolgen van aanwijzingen van het personeel kunnen verwijdering van het park tot gevolg hebben waarbij de toegang tot het park zal worden ontzegd, zonder dat de Recreant recht krijgt op gehele of gedeeltelijke restitutie van de betaalde of nog te betalen (huur) sommen, onverminderd het recht van De Ondernemer om schadevergoeding te vorderen voor de schade die door de overtreding wordt veroorzaakt.

b. Algemeen geldt dat eerst een waarschuwing zal worden gegeven. In dringende gevallen, ter beoordeling van De Ondernemer, kan hiervan worden afgezien en zal overgegaan worden tot onmiddellijke verwijdering en zal de Recreant en/of de Gast de toegang tot het park worden ontzegd. De Ondernemer behoudt zich het recht voor om bij een (eerste) waarschuwing een extra waarborgsom tin rekening te brengen.

Onvoorziene gevallen

In gevallen die niet geregeld zijn in de Algemene voorwaarden, de Recronvoorwaarden of dit Parkreglement beslist de parkmanager.